Xuyên Nhanh: Khuynh Tâm

Tô Sắt Sắt vì Tổng Cục tinh giảm biên chế, dẫn tới nàng từ một cái sâu gạo trong Chữa trị bộ trong một đêm thành tân viên chức trong Nữ phụ ban, trực thuộc Nhiệm vụ bộ.

Thân là một cái rất dễ bằng lòng với số phận Tô Sắt Sắt cảm thấy chuyện này không hề gì, còn thực chờ mong chính mình tân sinh hoạt.

Nàng sẽ là một cái rất có thể nhiệm vụ giả!

Lưu ý: Văn án chỉ mang tính chất minh họa, trừ tên nữ chủ ra, khả năng nội dung không quá giống. Nhưng vẫn là xuyên nhanh ngọt ngược văn.

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Khuynh Tâm

Số ký tự: 0