Vợ Cả

Cậu từng nói với mợ:"Đời này tui chỉ lấy mình, không nạp thêm vợ lẽ."

Nhưng ba năm sau, cậu lấy mợ hai.

Bốn năm sau, cậu rước thêm mợ ba.

Tám năm sau, cậu đem con Én là người ở trong nhà đến trước mặt mợ nói cậu cho nó lên làm mợ tư.


Đàn ông năm thê bảy thiếp là cái lẽ thường ở đời, mợ có gì mà canh cánh trong lòng. Lời nói gió bay, âu cũng là lúc cậu còn thương mợ thì nói vậy. Chứ giờ cậu không thương nữa, thì nó là cái chi cơ chứ?

Nhận xét về Vợ Cả

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ