Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Ha ha ngài nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?
Đừng mơ.

Nhận xét về Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Số ký tự: 0