Tịch Dương

Người có quyền ắt có khổ

Người có tình ắt có bi

Mà vừa hay, nàng có cả quyền và tình. Là một đời một kiếp như Ngài hứa hay một đời một kiếp như bậc quân vương hứa? Là vì quyền lực họ Dương hay vì lòng Ngài đã đổi thay? Một đời hoa trôi nước chảy mong nương tựa một bờ vai, cuối cùng, lại nương nhờ cửa điện, ngâm khúc bi ai

Cung tường ngói đỏ bóng tịch dương

Tiếng ai ai oán hãy còn trường

Nhân sinh thế sự vô vô thường

Một đời một kiếp, quá bị thương

Nhận xét về Tịch Dương

Số ký tự: 0