Thiên Hạ
Đầu những năm Vĩnh Khánh thời Lê Trung hưng, Uy Nam vương Trịnh Giang nắm quyền, Hoàng đế chỉ là bù nhìn. Giang cậy vào quyền lực sẵn có tha hồ lộng hành, chèn ép quan lại, bớt xén mọi thứ trong cung. Để ra oai với quần thần khi vừa lên ngôi chúa, Giang muốn đổi ngôi vua đã được sắp đặt trước bởi cha mình là Trịnh Cương, vì thế Giang càng không coi Hoàng thượng ra gì.

Nhận xét về Thiên Hạ

Số ký tự: 0