The Blood Sword (Thanh Gươm Máu)

Với tựa đề Thanh Gươm Máu phần 1 Trung Thành và Phản Bội, một thế giới vốn dĩ chìm ngập bởi chiến tranh với nổi loạn. Nhưng giữa thời loạn lạc đó vẫn còn những con người trung thành những vị lãnh chúa của mình, có thế nói là những người còn trung thành với cả lý tưởng của mình. Tuy vậy sự trung thành sản sinh dần sự ham muốn phản bội để đạt được mục đích cao hơn. 

Thorn Edward - một trong năm vị lãnh chúa ngự trị phía Bắc từ ban đầu đã đấu tranh vì lý tưởng hòa bình của mình. Nhưng với những tham vọng xung quanh, những nhân vật cốt cán từ những nơi khác liệu Thorn có thể "trung thành" với lý tưởng của mình hay không?

Nhận xét về The Blood Sword (Thanh Gươm Máu)

Số ký tự: 0