Thanh Đế

Trọng sinh về thời niên thiếu, người mang hệ thống, Diệp Thanh được thỏa lòng mong ước 2 kiếp người.

Truyện tu tiên đô thị, thành lập môn phái.

Tính cách nhân vật: điềm đạm, thích trạch, thích du lịch, khám phá, nhưng lại sợ độ cao, càng sợ chết.

Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Tiên Thiên (Giả Đan cảnh), Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Thần, Hợp Đạo, Đại Thừa,…

Chú thích: Mọi câu chuyện trong Thanh Đế đều là hư cấu, không có thật, càng không có ý xúc phạm bất cứ tôn giáo, danh dự một ai, cũng không liên quan đến chính trị xã hội.

Nhận xét về Thanh Đế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ