Sư Tôn Tại Thượng

"Sư phụ, đồ nhi muốn xưng bá đại lục, người có thể giúp ta không?"

"Có thể."

"Đồ nhi muốn sáng lập môn phái, người có thể giúp không?"

"Có thể."

"Đồ thi muốn..." Tuyết Phi Sương hắn còn chưa nói xong, Liễu Như Ca đã hùng hồn đáp: "Có thể."

Tuyết Phi Sương nhếch môi nở nụ cười tuấn lãng đầy thâm ý, nói nốt câu ban nãy: "... Muốn thượng sư phụ."

Liễu Như Ca: "..." Nghiệt đồ! Cút ngay cho ta!

Nhận xét về Sư Tôn Tại Thượng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ