Sa Mạc Dưới Đại Dương

Tên truyện: Truyện chữ: Sa Mạc Dưới Đại Dương.

Tên khác: Truyện tranh: ( Desert) Under the Ocean.

Tác giả: Aurelia.

Thể loại: adventure, mystery, dark fantasy. 

Welcome to my world with the desert under the ocean. Barren! Haboob!

Tại tinh cầu Abellia, không có tu chân, không có hệ thống, chỉ có ma pháp, chỉ có năng lực. Tồn tại là đấu tranh.


***Nếu không hợp thì cứ quay đầu. 

Nhận xét về Sa Mạc Dưới Đại Dương

Số ký tự: 0