Red Sprites: War of Kingdom

Giống như con người dần mục rữa, những quốc gia rồi cũng sẽ sụp đổ. Cho dù Đế Quốc đã phồn thịnh hàng ngàn năm, không có điều gì là mãi mãi…

Nhận xét về Red Sprites: War of Kingdom

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ