Quân Thượng Đệ Nhất Tế

5 năm trước ta vì ngươi mất hết tất cả.

5 năm sau ta trở về máu nhuộm khắp Giang Châu.

Nhận xét về Quân Thượng Đệ Nhất Tế

Số ký tự: 0