Quận Chúa, Quận Mã Lại Ghen Rồi!!
Nàng là Phong Sương Quận chúa - Yến Linh Lan cũng là Yến tướng quân trăm trận trăm thắng của Long Hổ Quốc, nơi trọng nữ khinh nam, nữ xông pha mạc trận văn võ song toàn, nam chỉ cần nhân sắc thế là đủ rồi. Hôm nay, nàng từ ngoài nơi chiến trường trở về đem trận thắng lớn nhất từ trước đến nay vui vẻ tiệc rượu. Đùng một phát nữ đế nói với nàng: "Ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, nay Đông Nhan Quốc vừa bại dưới tay ta gửi thư cầu hoà mong muốn cầu thân với nước ta. Ta đã đồng ý, muốn ngươi cùng thế tử Đông Nhan Quốc - Lạc Kim Hàn thành thân."

Nhận xét về Quận Chúa, Quận Mã Lại Ghen Rồi!!

Số ký tự: 0