Chương 124: Thay mặt nhận tội

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 1,360 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 952

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

*Hoàng quý phi: tước vị cao quý có quyền hạn ngang với Hoàng hậu, nhưng chỉ có thể được phong khi chưa sách lập Hoàng hậu, hoặc Hoàng hậu đã qua đời.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Phẩm Vương Phi

Số ký tự: 0