Nhật Ký Của Một Zombie

Đây là một quyển nhật ký được tìm thấy ở một thành phố bỏ hoang, cũng là một minh chứng cho nền văn minh nhân loại từng tồn tại trước đại dịch zombie.

Nhận xét về Nhật Ký Của Một Zombie

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ