Nhân Vật Phụ Mạnh Nhất

Nhân vật chính mạnh lắm sao?

Lão Tử nhân vật phụ đất diễn không có?

Lão Tử sống trăm năm sợ gì không đất diễn. 

Lúc Lão Tử tung hoành thiên hạ Ngươi chưa sinh ra đâu.

Đệ nhất thiên hạ chính là Lão Tử Nhân Vật Phụ Mạnh Nhất.


Nhận xét về Nhân Vật Phụ Mạnh Nhất

Số ký tự: 0