Đạo Sĩ Núi Yên Tử
"Tiểu bát đản". Ta không đánh người không phải sư phụ người...

Nhận xét về Đạo Sĩ Núi Yên Tử

Số ký tự: 0