Bệnh Kiều Nữ Thủ Phú Không Dễ Gạt

A Diệp đời trước mù quáng yêu Trịnh Huyên ca ca. Vì hắn nàng nguyện hy sinh tất cả. 


Biết rõ trong bát thuốc có độc, nhưng vẫn không để tâm. 


Biết rõ thứ hắn cần là trái tim đang đập trong người nàng. Những vẫn nguyện ý nghe theo.


Biết rõ ý trung nhân trong lòng hắn không phải mình. Nhưng vẫn nặng tình không nỡ buông. 


Đời này của A Diệp luôn sống vì Trịnh Huyên. Nhưng nếu trời xanh có mắt để nàng làm lại từ đầu. Hà cớ gì phải đi con đường trùng trùng điệp điệp gian khổ kia. 


"Trịnh Huyên ca ca, đời này ta sẽ không yêu huynh nữa..." 

Nhận xét về Bệnh Kiều Nữ Thủ Phú Không Dễ Gạt

Số ký tự: 0