Bao đồng đổi lấy bình yên
Sinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.

Nhận xét về Bao đồng đổi lấy bình yên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ