Asuradius - The Great Saint's Way

"Vào đêm đó những ngồi sao đã rơi xuống và tạo nên một sinh linh mới." - Mossia

Nhận xét về Asuradius - The Great Saint's Way

Số ký tự: 0