2309 Ngày

Tôi nguyện vứt bỏ giày công chúa chạy về phía anh, chỉ cần người đó là anh.


Tôi nguyện bước chậm lại chờ em, chỉ cần em mãi bước về phía tôi.

Nhận xét về 2309 Ngày

Số ký tự: 0